Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI UBND XÃ THIỆU CHÍNH 1
2Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.2
3Cấp Giấy phép xây dựng tạm2
4Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
5Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt2
6Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng đồng bằng (cận đô thị)2
7Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.2
8Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"1
9Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.2
10Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở2
11Đăng ký người vào tu.2
12Báo cáo việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.2
13Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng.2
14Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi cấp xã.2
15Xác nhận tờ khai cấp Sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương2
16Xác nhận Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học2
17Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp của liệt sỹ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"2
18Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn2
19Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ2
20Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/19952
21Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ2
22Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh2
23Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh2
24Xác nhận Bản khai đề nghị cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công2
25Xác nhận bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc để hưởng trợ cấp một lần2
26Xác nhận bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày2
27Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần hưởng mai táng phí và tuất từ trần2
28Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến2
29Cấp sổ vịt chạy đồng.2
30Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm2