KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2018

Đăng lúc: 07/05/2018 (GMT+7)
100%

CÔNG AN HUYỆN THIỆU HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN XÃ THIỆU CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phú

S: / KH-CAX

ThiÖu Chính, ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2018

KẾ HOẠCH

Công tác dân vận trong công an xã Thiệu Chính năm 2018


Thực hiện kế hoạch số: 32/KH – CAH ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Công an huyện thiệu Hóa về công tác dân vận trong Công an huyện Thiệu Hóa năm 2018.

Công an xã thiệu Chính xây dựng, triển khai kế hoạch Công tác dân vận trong công an xã Thiệu Chính năm 2018 với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của toàn thể công an xã đối với công tác dân vận của Đảng nói chung và công tác dân vận của lực lượng CAND nói riêng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần nhân dân về công tác đảm bảo an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự ATXH, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa công an với nhân dân.

3. Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nền tảng của mọi công tác cho toàn lực lượng công an xã: Góp phần xây dựng hình ảnh người CBCS Công an thiệu Chính “ Tận tụy, trách nhiệm, phục vụ nhân dân”

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường, giáo dục, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ, về vị trí, vai trò, mục tiêu và nội dung của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là: Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 – CT/TW, ngày 22/6/2015 về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16 /CT – TTg, ngày 16/5/2016 về “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước , chính quyền trong tình hình mới”; Kết luận số 120- KL/TW, ngày 07/01/2016 về “ Tiếp tục đẩy mạnh ,nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 114- KH/TW, ngày14/7/2015 về “ Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” Kết luận số 03- KL/TW, ngày 13/05/2016 về tiếp tục thực hiện quyết đínhố 290- QĐ/TW của bộ chính trị khóa X “ quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 01/12/2011 về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/ NĐ – CP ngày 21/01/2014 về “ Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

2. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thực hiện chỉ thị số 09/ CT-BCA-V28 ngaỳ 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”đến toàn lực lượng công an Thanh Hóa .Từ đó nâng cao trách nhiệm ,thái độ phục vụ nhân dân.

3.Tăng cường công tác phối hợp với các nghành ,đoàn thể ,các tố chức chính trị –xã hội trong thực hiện công tác dân vận .Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp số 01-CTr/BDTU-LN ngày 01/04/2016 giữa ban dân vận tỉnh ủy với các nghành và lực lượng vũ trang giai đoạn 2016-2020 về phối hợp thực hiện công tác dân vận ; Chương trình phối hợp số 26/CTr-CA-MTTQ ngày 21/02/2014 của Công an tỉnh và ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ,vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương ,.đường lối , chính sách của Đảng ,pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ;Tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa ,đấu tranh ,ngăn chặn âm mưu” Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch ,hoạt động của các loại tội phạm ; Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của chủ tịch UBND tỉnh về “ Cũng cố BCĐ ANTT, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT “ gắn với thực hiện thông tư số 23/2012/TT- BCA của bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT”; Gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân BVANTQ trong phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đề án 1212 của UBND tỉnh.

Chủ động phối hợp , tham mưu cho Đảng ủy, UBND ban hành Nghị quyế, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, tổ chức cũng cố các tổ Đảng, đoàn thể, lực lượng Công an xã vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ, tổ ANTT, tổ ANXH, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375, Chỉ thị số 10 của chủ tịch UBND tỉnh, sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTQ,ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; 5 năm thực hiện chương trình số 22-CTr-ĐUCA-V28, ngày 14/8/2013 về thực hiện Nghị quuyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng ( Khóa XI ) về “ Tăng cường và và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ” vận động nhân dân cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT.

Chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết kiệp thời những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để hình thành các “ Điểm nóng” về ANTT.

4. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong lực lượng công an nhân dân gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 04- NQ/TW của ban chấp hành trung ương về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 03 của bộ công an về “ Tiếp tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân”, Kế hoạch hành động về “ Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an thiệu Chính bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân ”

Tăng cường đổi mới thực hiện dân chủ; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân; Phát hiện kiệp thời và xử lý nghiêm đối với những đồng chí vi phạm và có hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân ảnh hưởng đến uy tín của nghành công an.

5. Tổ chức hiệu quả công tác hội nghị diễn đàn “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và định kỳ tổ chức lấy ý kiến đánh giá về sự “Hài lòng” của nhân dân đối với lực lượng Công an năm 2018 theo kế hoạch của trưởng công an Huyện.

6. Làm tốt công tác đề nghị biểu dương người tốt, việc tốt của những mô hình điển hình tiên tiến về công tác dân vận; Tăng cường các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, khuến học, khuyến tài, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, động viên các đồng chí trong lực lượng có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, vùng đồng bào khó khăn…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch này các đồng chí phó công an, tổ trưởng ANTT các thôn theo chức năng nhiệm vụ được phân công tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Giao đồng chí Nguyễn Thành Luân phó công an xã chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc các thôn thực hiện, tập hợp tình hình kết quả thực hiện công tác dân vận của các đơn vị báo về Đảng ủy, UBND xã và Công an huyện theo quy định.

Nơi nhận

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

- Đảng ủy, UBND xã

- Công an huyện

- Lưu văn phòng công an xã

Hà Hữu Tiếp

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2018

Đăng lúc: 07/05/2018 (GMT+7)
100%

CÔNG AN HUYỆN THIỆU HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN XÃ THIỆU CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phú

S: / KH-CAX

ThiÖu Chính, ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2018

KẾ HOẠCH

Công tác dân vận trong công an xã Thiệu Chính năm 2018


Thực hiện kế hoạch số: 32/KH – CAH ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Công an huyện thiệu Hóa về công tác dân vận trong Công an huyện Thiệu Hóa năm 2018.

Công an xã thiệu Chính xây dựng, triển khai kế hoạch Công tác dân vận trong công an xã Thiệu Chính năm 2018 với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của toàn thể công an xã đối với công tác dân vận của Đảng nói chung và công tác dân vận của lực lượng CAND nói riêng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần nhân dân về công tác đảm bảo an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự ATXH, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa công an với nhân dân.

3. Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nền tảng của mọi công tác cho toàn lực lượng công an xã: Góp phần xây dựng hình ảnh người CBCS Công an thiệu Chính “ Tận tụy, trách nhiệm, phục vụ nhân dân”

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường, giáo dục, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ, về vị trí, vai trò, mục tiêu và nội dung của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là: Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 – CT/TW, ngày 22/6/2015 về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16 /CT – TTg, ngày 16/5/2016 về “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước , chính quyền trong tình hình mới”; Kết luận số 120- KL/TW, ngày 07/01/2016 về “ Tiếp tục đẩy mạnh ,nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 114- KH/TW, ngày14/7/2015 về “ Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” Kết luận số 03- KL/TW, ngày 13/05/2016 về tiếp tục thực hiện quyết đínhố 290- QĐ/TW của bộ chính trị khóa X “ quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 01/12/2011 về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/ NĐ – CP ngày 21/01/2014 về “ Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

2. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thực hiện chỉ thị số 09/ CT-BCA-V28 ngaỳ 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”đến toàn lực lượng công an Thanh Hóa .Từ đó nâng cao trách nhiệm ,thái độ phục vụ nhân dân.

3.Tăng cường công tác phối hợp với các nghành ,đoàn thể ,các tố chức chính trị –xã hội trong thực hiện công tác dân vận .Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp số 01-CTr/BDTU-LN ngày 01/04/2016 giữa ban dân vận tỉnh ủy với các nghành và lực lượng vũ trang giai đoạn 2016-2020 về phối hợp thực hiện công tác dân vận ; Chương trình phối hợp số 26/CTr-CA-MTTQ ngày 21/02/2014 của Công an tỉnh và ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ,vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương ,.đường lối , chính sách của Đảng ,pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ;Tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa ,đấu tranh ,ngăn chặn âm mưu” Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch ,hoạt động của các loại tội phạm ; Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của chủ tịch UBND tỉnh về “ Cũng cố BCĐ ANTT, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT “ gắn với thực hiện thông tư số 23/2012/TT- BCA của bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT”; Gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân BVANTQ trong phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đề án 1212 của UBND tỉnh.

Chủ động phối hợp , tham mưu cho Đảng ủy, UBND ban hành Nghị quyế, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, tổ chức cũng cố các tổ Đảng, đoàn thể, lực lượng Công an xã vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ, tổ ANTT, tổ ANXH, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375, Chỉ thị số 10 của chủ tịch UBND tỉnh, sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTQ,ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; 5 năm thực hiện chương trình số 22-CTr-ĐUCA-V28, ngày 14/8/2013 về thực hiện Nghị quuyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng ( Khóa XI ) về “ Tăng cường và và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ” vận động nhân dân cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT.

Chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết kiệp thời những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để hình thành các “ Điểm nóng” về ANTT.

4. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong lực lượng công an nhân dân gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 04- NQ/TW của ban chấp hành trung ương về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 03 của bộ công an về “ Tiếp tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân”, Kế hoạch hành động về “ Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an thiệu Chính bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân ”

Tăng cường đổi mới thực hiện dân chủ; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân; Phát hiện kiệp thời và xử lý nghiêm đối với những đồng chí vi phạm và có hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân ảnh hưởng đến uy tín của nghành công an.

5. Tổ chức hiệu quả công tác hội nghị diễn đàn “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và định kỳ tổ chức lấy ý kiến đánh giá về sự “Hài lòng” của nhân dân đối với lực lượng Công an năm 2018 theo kế hoạch của trưởng công an Huyện.

6. Làm tốt công tác đề nghị biểu dương người tốt, việc tốt của những mô hình điển hình tiên tiến về công tác dân vận; Tăng cường các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, khuến học, khuyến tài, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, động viên các đồng chí trong lực lượng có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, vùng đồng bào khó khăn…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch này các đồng chí phó công an, tổ trưởng ANTT các thôn theo chức năng nhiệm vụ được phân công tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Giao đồng chí Nguyễn Thành Luân phó công an xã chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc các thôn thực hiện, tập hợp tình hình kết quả thực hiện công tác dân vận của các đơn vị báo về Đảng ủy, UBND xã và Công an huyện theo quy định.

Nơi nhận

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

- Đảng ủy, UBND xã

- Công an huyện

- Lưu văn phòng công an xã

Hà Hữu Tiếp

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT