Thông Báo

Đăng lúc: 12/08/2020 (GMT+7)
100%

Thông Báo Treo cờ rủ trong 2 ngày Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí Thư BCH TW Đảng cộng Sản Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU CHÍNH Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 32/TB - UBND
Thiệu Chính, ngày 12 tháng 8 năm 2020
THÔNG BÁO
Treo cờ rủ trong 2 ngày Quốc Tang Đồng chí Lê Khả Phiêu. Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Kính gửi: Các đồng chí trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường.
Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra thông cáo đặc biệt: Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút, ngày 7 tháng 8 năm 2020 ( tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý).
Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Lê Khả phiêu, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang ( từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020), Các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Thực hiện thông cáo đặc biệt nói trên, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính thông báo đến Ban giám hiệu các nhà trường, và các Thôn trên địa bàn xã :Thực hiện treo cờ rủ tại công sở, trường học, các nơi công cộng và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày (từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020).
Vậy đề nghị các đồng chí trưởng thôn, Ban giám hiệu các nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Nơi nhận. Chủ tịch UBND
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Lê Đình Dinh

Thông Báo

Đăng lúc: 12/08/2020 (GMT+7)
100%

Thông Báo Treo cờ rủ trong 2 ngày Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí Thư BCH TW Đảng cộng Sản Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU CHÍNH Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 32/TB - UBND
Thiệu Chính, ngày 12 tháng 8 năm 2020
THÔNG BÁO
Treo cờ rủ trong 2 ngày Quốc Tang Đồng chí Lê Khả Phiêu. Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Kính gửi: Các đồng chí trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường.
Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra thông cáo đặc biệt: Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút, ngày 7 tháng 8 năm 2020 ( tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý).
Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Lê Khả phiêu, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang ( từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020), Các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Thực hiện thông cáo đặc biệt nói trên, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính thông báo đến Ban giám hiệu các nhà trường, và các Thôn trên địa bàn xã :Thực hiện treo cờ rủ tại công sở, trường học, các nơi công cộng và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày (từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020).
Vậy đề nghị các đồng chí trưởng thôn, Ban giám hiệu các nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Nơi nhận. Chủ tịch UBND
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Lê Đình Dinh

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT