Kết quả xây dựng NTM đến ngày 30/3/2023

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, BCĐXDNTM xã Thiệu CHính Tổ chức Hội nghi rà soát kết quả xây dựng Thôn NTM Kiểu Mẫu xã NTM Nâng cao

Đăng lúc 2 tháng trước · 80 lượt xem

NTM

phong trào XDNTM xã Thiệu chính

Đăng lúc 2 tháng trước · 58 lượt xem

Phụ Nữ Thiệu Chính với công tác vệ sinh môi trường

Phụ Nữ Thiệu Chính với công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc 2 tháng trước · 43 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 1821 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 97 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 86 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 70 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 3465 lượt xem
Đăng lúc 5 năm trước · 19005 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT